دل نــــــــــــوشــــــــــته
بودن من بی مخاطب است!!! امانوشته هایم همه برای تنهایی های کسانی است که مثل من هستند!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -


ماکه ندیدیم اما میگن خیلی حال میده

 

یکی واقعاازته دلش همینجور که هستی

 

دوستت داشته باشه!

 - - - - -


چه چیزدراین جهان غریبانه تراززنی ست

 

که تنهایی اش رابغل میکند ومی بوسد

 

اما حاضر نیست دیگرکسی رادوست بدارد

 - - - - -


دوست دارم بایکی بشینم صحبت کنم

 

بعدش نگم: ای کاش بهش نمیگفتم...

 - - - - -
- - - - -
- - - - -


یادم باشد به سهراب بگویم:

 

عشق دیگرصدای تپش قلبهانیست...

 

صدای فنرتخت هاست...

 - - - - -


دم گربه هاگرم...

 

بابوکردن میفهمن که آشغالاارزش خوردن ندارند!

 

اماماآدماتاازکسی نخوریم نمیفهمیم آشغاله!!!

 - - - - -


کاش شعور یک عده برسه که

 

نـــــــربودن یک جنسیت است و

 

مــــــــردبودن هویت...

 

زیادنددخــــتــــــرانـــــی که نــــــرنیستند

 

ولی خیلی مـــــــــــــــردهستند...

 - - - - -


گاهی نیازداری به یه آغوش بی منت،

 

که توروفقط وفقط واسه خودت بخواد

 

که وقتی تواوج تنهایی هستی

 

باچشماش بهت بگه:

 

هستم تاته تهش....

 - - - - -


آدم دلتنگ باشه شرافت داره به دل گشادی که

 

هرکسی بتونه توش چادربزنه!- - - - -
- - - - -


سلامتی خودم ....چرا؟؟؟

 

چونکه باهمه خندیدم...

 

همه رودلداری دادم...

 

نگران همه شدم...

 

 

به همه اهمییت دادم...

 

بغض های خیلی هارو به خنده تبدیل کردم!!!

 

ولی هیچکس حتی نفهمیدتودلم چی میگذره...

 

هیچکس نفهمید...!!!

 

 - - - - -